Veelgestelde vragen

Wat is de Burger Advies Raad (Horst aan de Maas)?

De Burger Advies Raad is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Belangrijke onderdelen zijn de WMO (wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WSW (Wet Sociale Werkplaats)

Op welke beleidsterreinen is de Burger Advies Raad actief?

De Burger Advies Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen.

Wie zitten er in de Burger Advies Raad?

In de Burger Advies Raad zitten vertegenwoordigers van belangengroeperingen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Ook en vooral mensen met een beperking of andere ervaringsdeskundigen kunnen lid worden.

Waar kan ik me aanmelden als ik lid wil worden van de Burger Advies Raad?

U kunt zich aanmelden bij het bestuur, of bij een van de leden van de werkgroepen. Gebruik daarvoor het email adres van het secretariaat.

Heb ik invloed op beleid en regelgeving?

Natuurlijk kan iedereen invloed uitoefenen op beleid en regelgeving van de gemeente. Dat kan door politiek actief te zijn binnen de gemeente. Dat kan ook door lid te zijn of te worden van het Participatie Platform of andere belangengroeperingen.

Kan ik mijn vragen of ideeën kenbaar maken bij de Burger Advies Raad?

Uw vragen kunt u altijd kenbaar maken, mondeling bij bestuursleden of werkgroepleden, of schriftelijk via secretariaat@barhadm.nl Dat geldt ook voor uw ideeën.

Wat is de WMO (wet Maatschappelijke Ondersteuning)?

De WMO is een brede participatiewet die ervan uitgaat dat iedereen moet kunnen meedoen. Dat geldt ook en vooral voor mensen, die om welke oorzaak dan ook, beperkingen ervaren. Centraal in de wet staat de compensatieplicht. Deze regelt de verantwoordelijkheid van de gemeente om mensen met een lichamelijke, psychische en verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie (= deelnemen aan de samenleving). Daarbij kijkt de gemeente samen met de vraagsteller naar zijn situatie en wat voor hem/haar de beste oplossing is.

Waar kan ik de nodige informatie vinden?

U kunt veel informatie op de website van de gemeente Horst aan de Maas vinden. Daarnaast kunt u rechtstreeks contact opnemen met de WMO-medewerkers van de gemeente. Verder kunnen medewerkers van Synthese en Mee u informeren. Dat geldt ook voor andere zorgaanbieders.

Waarvoor kan ik een beroep doen op de WMO? Welke hulpmiddelen zijn en wanneer heeft men daar recht op?

Als u op een of andere manier een beperking ervaart om deel te kunnen nemen aan de samenleving, kunt u een beroep doen op de WMO. De gemeente zoekt samen met u naar maatwerk. Wat kunt u zelf doen, wat kunnen familie, buurt of kennissen voor u doen. De gemeente hanteert daarbij een eigen afwegingskader. Zie het uitvoeringsbesluit voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Horst aan de Maas, 2012. Daarin kunt u zien welke hulpmiddelen er zijn en wanneer u daar recht op hebt. Natuurlijk kunt u ook informeren bij de WMO medewerkers van de gemeente (077 -4779777).

Hoe kan ik een voorziening of hulp aanvragen?

U kunt contact opnemen met het WMO-loket van de gemeente Horst aan de Maas. Deze kunt u bereiken via de receptie van de gemeente. Ook kunt u uw vraag voorleggen aan medewerkers van zorgaanbieders of andere hulpverleners. Zij kunnen u helpen waar mogelijk of doorverwijzen.

Een medewerker van de gemeente, van Synthese of Mee zal vervolgens een afspraak maken met u om uw persoonlijke situatie met u door te nemen. Dit gesprek wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd. Aan het eind van het gesprek wordt samen met u afgesproken, wat gedaan moet kan worden. Als daarbij voorzieningen of hulpmiddelen nodig zijn, zal dat worden voorgelegd aan de gemeente. De gemeente zal binnen een vastgestelde termijn een besluit nemen.

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor de WMO-voorziening?

U zult vaak een deel van de kosten moeten betalen. De hoogte van het bedrag dat u zelf moet betalen, is afhankelijk van uw inkomen. De WMO-medewerkers van de gemeente kunnen u daarover meer informatie geven.

Begrippenlijst

–      WMO: Wet Maatschappelijke ondersteuning

–      Kanteling WMO: gaat uit van de eigen kracht van mensen en de kracht van onze gemeenschap om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn.

–      BTB: bereikbaarheid, toegankelijkheid en Bruikbaarheid

–      GGZ: geestelijke gezondheidszorg

–      WSW: wet sociale werkvoorziening

–      AWBZ: algemene wet bijzondere ziektekosten

–      Wajong: wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten

–      Agenda 22: integratie minder validen en gehandicapten. De agenda 22-methode is ontwikkeld als ondersteuning van de 22 Standaard Regels in de gemeente. Doel van de methode is om gemeenten en organisaties van mensen met een beperking een handreiking te bieden voor het maken van lokaal beleid.

Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons dan direct weten.

Stel ‘m hier!