Historie van de Burger Advies Raad

De Burger Advies Raad  Horst aan de Maas is in eerste instantie onder de naam Participatie Platform Horst aan de Maas op 1 januari 2011 als stichting van start gegaan en kan gezien worden als een logisch vervolg op de fusie tussen de voormalige gemeenten Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum en Sevenum, die al eerder op 1 januari 2010 tot stand was gekomen.  Per januari 2015 is de naam gewijzigd in Burger Advies Raad Horst aan de Maas.

Al reeds voor de fusie een samenwerking

Tussen deze gemeenten was in de praktijk al sprake van een zekere samenwerking. Er werd gemeenschappelijk opgetrokken om onderdelen van beleid op elkaar af te stemmen en zo al te grote verschillen in de praktijk te voorkomen. Toen het perspectief van een gemeentelijke fusie dichterbij kwam, is besloten tot een meer intensieve samenwerking als voorbereiding op de toekomst. Bovendien werd de opvatting breed gedeeld om op eigen initiatief aan de slag te gaan en de ontwikkeling van een gemeentelijk advies- en inspraakorgaan samen ter hand te nemen. De bedoeling was een structuurmodel met taken en bevoegdheden uit te werken dat op voldoende draagvlak kon rekenen en daardoor in de nieuwe gemeente zou kunnen functioneren. Een prettige bijkomstigheid was dat eigen ervaringen volledig tot hun recht konden komen en er vooruit gelopen werd op eventueel al teveel sturing van gemeentewege. Over het ontwikkelde burger participatie model zou vervolgens met de gemeente in finale zin overleg gevoerd gaan worden. Voor de gemeente was er echter een uitgangspunt, n.l. één adviesorgaan als gesprekspartner op alle beleidsterreinen.

Gedurende twee jaar is een begeleidingsgroep actief geweest om deze geformuleerde opdracht uit te werken. De groep was samengesteld uit vertegenwoordigers van de bestaande inspraak- c.q. adviesorganen.