Taak.

Wat is de taak van de Burger Advies Raad Horst aan de Maas?
De Burger Advies Raad Horst aan de Maas (B.A.R.) heeft als hoofdtaak het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies te geven over voorgenomen beleid en uitvoering op verschillende gemeentelijke beleidsterreinen, zoals de
– verbetering van de leefbaarheid rond Wonen, Welzijn en Zorg.
– beleidsvoering, uitvoering en evaluatie met betrekking tot:
* Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO)
* Wet Sociale Werkvoorziening (W&I)
* Gemeentelijk Minimabeleid

Daartoe zal de Burger Advies Raad Horst aan de Maas vanuit een onafhankelijke positie opereren en dient verder in een zo vroeg mogelijk stadium bij de totstandkoming en uitvoering te worden betrokken.

De B.A.R. zal als coördinatiepunt en overlegorgaan functioneren en voorlichting verstrekken aan diverse doelgroepen. Zij heeft nadrukkelijk niet de functie van klachtenbureau.

Hoe is de B.A.R. samengesteld?
• De B.A.R. is samengesteld uit personen die een afspiegeling vormen van de bevolking van Horst aan de Maas. Zij vormen gezamenlijk de Burger Advies Raad.
Er zijn drie inhoudelijke teams die worden samengesteld op basis van de beleidsterreinen waarop de Burger Advies Raad geacht wordt te adviseren. Dit zijn:
• Het team Zorg & Ondersteuning
• Het team Werk & Inkomen
• Het team Platform Gehandicapten

Daarnaast is er een Werkgroep van andere aard:
• de werkgroep Communicatie.
Afvaardigingen w.o. de coördinator van deze teams maken deel uit van het Algemeen Bestuur.
De dagelijkse leiding is in handen van drie bestuursleden, die het Dagelijks Bestuur vormen en de algehele leiding hebben te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester.